mobirise.com

經典四人房

歡迎帶著您的家人,一同來依蝶享受

平日( 星期日-星期四)

進房時間:PM   07:00

退房時間:PM   12:00


假日(星期五-星期六)

進房時間:PM   08:00

退房時間:PM   12:00


平日:星期日中午12點後-星期五中午12點前

假日:星期五中午12點後-星期日中午12點前


房價          平日          假日          逾時

休息         1280        1280          300

住宿         2980        3180

----------------------------------

休息2小時為一單位

逾時10分鐘以1小時計


非入住時間住宿者一律以12小時為限

每房每增加住宿一人加收500元

特定節日售價本館另行公告